محدوده مس

slide-2feca5b
slide-0635e8f

موضوع فعالیت :

عمده سنگ شناسی این محدوده شامل  سنگهای ولکانیک اسیدی تا حدواسط ائوسن – پالئوسن می باشد که شدید التره شده و التراسیون عمده شامل التراسیون آرژیلیک  – سیلیسی می باشد .  کانی سازی مس به صورت مالاکیت در محدوده می باشد . فعالیت های انجام شده شامل

  • پی جویی در محدوده و تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 و 1:5000
  • برداشت نمونه ژئوشیمی ابراهه ای و کانی سنگین
  • تهیه نقشه های زمین شناسی , التراسیون , کانی سازی و توپوگرافی 1:1000
  • انجام عملیات ژئوفیزیک

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

این محدوده با مساحت  18 کیلومتر مربع در34 کیلومتری جنوب  شهرستان خوسف واقع شده است  موقعیت محدوده در نقشه توپوگرافی 1:250000 نمایش  داده شده است

کارفرما:

شرکت آباد آتیه طاق گرا

مدت زمان اجرا:

در حال اجرا