محدوده فلدسپات

slide-2feca5b

موضوع فعالیت :

 محدوده مورد بررسی حجم  عمده ای از سنگهای منطقه را سنگهای  اسیدی الکالن  ( گرانیت )– ائوسن  , توف و ولکانیکهای اسیدی  ائوسن , کنگلو مرا و تراسهای  آبرفتی عهد حاضر  می پوشاند ماده معدنی به صورت توده ای  در این منطقه  فلدسپات صورتی رنگ نوع پتاسیک  می باشد

  • پیجویی در محدوده و تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000

برداشت نمونه جهت انالیز xrf , xrd و تست صنعتی

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

محدوده مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان  و در 17 کیلومتری شمال غرب  حیدر آباد واقع شده است.

کارفرما:

شرکت آباد آتیه طاق گرا

مدت زمان اجرا:

در حال اجرا