محدوده پلی متال شهداد

slide-2feca5b

موضوع فعالیت :

از لحاظ سنگ  شناسی این محدوده  شامل یک سری واحدهای ولکانیکی اسیدی,  ریوداسیت و داسیت التره شده است که بدلیل حضور کانیهای پیروفیلیت و الونیت دارای التراسیون ارژیلیک پیشرفته می باشد علاوه برا ن در بخشهای شمالی  محدوده  رخنمونهایی از توده نفوذی دیوریتی تا گرانودیوریت مشاهده می شود که دارای   التراسیون پروپلیتیک  می باشد . در محدوده شهداد رگه های سیلیس با طول  بین 100 تا 500 متر در واحدهای التره نفوذ نموده است . که دارای کانی سازی طلا و سرب می باشد

پی جویی در محدوده و مشخص نمودن رگه های سیلیس

تهیه نقشه زمین شناسی  التراسیون و کانی سازی  1:25000

 تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی 1:1000 و تعیین محل رگه ها

انجام عملیات ژئوفیزیک

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

 این محدوده با مساحت  در شهرستان نهبندان و در 38 کیلومتر ی جنوب غرب نهبندان قرار دارد

کارفرما:

شرکت آباد آتیه طاق گرا

مدت زمان اجرا:

در حال اجرا