محدوده کائولن تخت بستان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موضوع فعالیت :

مهمترین واحدهای سنگی منطقه شامل واحد آندزيت –  داسیت و  توف – پيروکلاستيک ، ائوسن تا اوليگوسن  مي باشد.  خاک صنعتی کائولین حاصل  التراسیون واحدهای  اسیدی تا حدواسط  می باشد در این محدوده ذخیره در 6 زون اصلی  و چند بخش فرعی وجود دارد

تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000

 تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی    1:1000

برداشت نمونه جهت آنالیز XRF , وXRD تست صنعتی

احداث پیشکار اکتشافی 2 پیشکار

 راه سازی  2کیلومتر

حفر ترانشه  به  مقدار 1000 متر مکعب

برداشت نمونه از ترانشه جهت انحام انالیزهای شیمیایی

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

محدوده  اکتشافی  در استان خراسان جنوبي و  در 27 کیلومتر جنوب شرق شهرستان  بشرویه  واقع شده است، محدوده مورد نظر تقريباً در 170  كيلومتري شمال غرب  بيرجند قرار گرفته است

کارفرما:

شرکت آباد آتیه طاق گرا

مدت زمان اجرا:

در حال اجرا