عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موضوع فعالیت :

انجام ده هزار متر عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

استان سیستان و بلوچستان

کارفرما:

شرکت توسعه معادن پارس تأمین

مدت زمان اجرا:

از تاریخ 1399/02/01 به مدت یکسال