چگونگی ایجاد مس مس فلزی است که از رسوب محلول های گوگرد داغ ، در مناطق آتشفشانی ایجاد می شود. محلول های داغ معمولاً باعث متمرکزشدن مس در مرکزسنگ ها می شوند. سنگهای غنی...